Polityka Prywatności Serwisu Internetowego zakładybukmacherskie.net

Polityka Prywatności umożliwia Serwisowi Internetowemu gromadzenie niektórych Danych Osobowych Użytkowników.

Właściciel i Administrator Danych Osobowych

Informed Gaming Media LLC,

200 Hennessy Rd,
Wan Chai,
Hong Kong

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

[sc name=”contact”]

Rodzaje przechowywanych Danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych zbieranych przez niniejszy Serwis Internetowy lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, znajdują się: pliki Cookies oraz Dane Użytkowe.

Wyczerpujące informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu Polityki Prywatności lub w wyszczególnionych, wyświetlanych sekcjach tekstowych. Dane Osobowe mogą być udostępnione przez Użytkownika serwisu lub, w przypadku Danych Użytkowych, pobierane automatycznie podczas korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego.

Jeżeli Polityka Prywatności niniejszego Serwisu Internetowego  nie wprowadza wyjątków, wszystkie Dane pobierane przez niniejszy Serwis Internetowy są niezbędne, by móc w pełni korzystać ze świadczonych przez niego Usług. Jeśli Polityka Prywatności precyzuje przypadki, w których pobieranie Danych Osobowych nie jest obowiązkowe dla prawidłowego działania Serwisu Internetowego, nie ma konieczności udostępniania tych Danych.

Użytkownicy mający wątpliwości, które Dane Osobowe są obowiązkowe, są proszeni o kontakt z Właścicielem serwisu.

Używanie przez niniejszy Serwis Internetowy lub właścicieli podmiotów zewnętrznych współpracujących z niniejszym Serwisem Internetowym, plików Cookies – lub innych technologii śledzących – służy świadczeniu Usług zamówionych przez Użytkownika. Jak również, jeśli są wyszczególnione, do wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności, oraz w Polityce Cookies.

Użytkownicy serwisu są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich, które pozyskali, opublikowali lub udostępnili poprzez niniejszy Serwis Internetowy. Użytkownicy serwisu oświadczają ponadto, że posiadają zgodę osób trzecich na udostępnianie ich Danych Osobowych Właścicielowi niniejszego Serwisu Internetowego.

Sposób oraz miejsce przetwarzania Danych Osobowych
Metody przetwarzania

Właściciel Seriwsu Internetowego zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych. Zastosowane procedury oraz standardy organizacyjnych są ściśle związane ze wskazanymi celami. Informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych mogą być udostępniane nie tylko Właścicielowi, ale również wskazanym przez Właściciela osobom trzecim lub podmiotom zewnętrznym. Wskazane osoby trzecie mogą być zaangażowane w funkcjonowanie niniejszego Serwisu Internetowego (tj. administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu). Podmiotami zewnętrznymi wskazanymi przez Właściciela do przetwarzania Danych Osobowych mogą być: dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne. Właściciel może zostać poproszony w dowolnym momencie o udostępnienie uaktualnionego wykazu w/w podmiotów.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniżej wymienionych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej wyszczególnionych celów. Uwaga: Na mocy niektórych przepisów prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika serwisu lub powoływania się na jakąkolwiek inną podstawę prawną;
 • właściciel może przetwarzać Dane do momentu, gdy Użytkownik wycofa zgodę na takie działanie („opt-out”). Warunek ten nie ma zastosowania w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu Prawu o ochronie danych osobowych;
 • udostępnienie Danych jest niezbędne do realizacji warunków umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań związanych z umową oraz ją poprzedzających;
 • przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
  przetwarzanie jest związane z działaniem w interesie publicznym lub dotyczy działań w ramach władzy publicznej nadanej Właścicielowi;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Właściciela lub osób trzecich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić odpowiednią podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych. Dyspozycja ta dotyczy w szczególności wyjaśnień związanych z kwestiami czy przekazywanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, oraz czy koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są w biurach użytkowanych przez Właściciela oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się podmioty biorące udział w przetwarzaniu.

W przypadku gdy Użytkownik przebywa poza granicami własnego kraju transfer Danych Użytkownika może się wiązać z przesyłaniem danych do kraju pobytu. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania przesyłanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z tą częścią niniejszego dokumentu, która zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy są również zobowiązani do zapoznania się z podstawą prawną dotyczącą przekazywania Danych Osobowych do kraju spoza Unii Europejskiej, jak również do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także ze środkami bezpieczeństwa podejmowanymi przez Właściciela w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika.

Jeżeli opisane powyżej przekazanie Danych zostało wykonane, Użytkownik może dowiedzieć się więcej o procedurze, zapoznając się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu Polityki Prywatności lub skontaktować się z Właścicielem.

Czas przechowywania Danych Osobowych

Długość czasu przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych zależna jest od celu w jakim zostały zgromadzone.

W związku z powyższym:

 • Gromadzenie Danych Osobowych jest związane z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem. Dane będą przechowywane do czasu pełnej realizacji warunków umowy. Dopóty przechowywanie Danych Osobowych zgromadzonych dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będzie trwało, dopóki wyznaczone cele nie zostaną zrealizowane.
 • W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prawnie uzasadnionych interesów Właściciela, Użytkownik jest proszony o odszukanie ich w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontakt z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto, Właściciel może być zobligowany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, jeżeli jest to wymagane w celu wykonania zobowiązania prawnego lub na zlecenie organu władzy.

Dane Osobowe są usuwane po upływie dozwolonego czasu ich przechowywania. W związku z powyższym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia Danych nie mogą być egzekwowane po upływie dozwolonego czasu przechowywania Danych.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone są w dwóch celach. Po pierwsze, aby umożliwić Właścicielowi świadczenia Usług. Po drugie, w celu Analizy Danych.

Użytkownicy mogą odnaleźć szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania Danych oraz celów używania konkretnych Danych Osobowych w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach z wykorzystaniem następujących usług/narzędzi:

 • Analiza

Usługi opisane w tej części dokumentu pozwalają Właścicielowi niniejszego Serwisu Internetowego na monitorowanie i analizę ruchu sieciowego.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics jest narzędziem Google Inc. („Google”) przeznaczonym do analizowania statystyk serwisów internetowych. Google przetwarza dane zebrane do śledzenia oraz badania w jaki sposób strona internetowa została użyta. Google Analytics sporządza raporty z przeprowadzonych analiz danych, którymi dzieli się z innymi serwisami Google. Google może używać zgromadzonych danych do udostępniania reklamy w odpowiednim kontekście oraz personalizowania swojej sieci reklamowej.

Zbierane Dane Osobowe: Cookies oraz Dane Użytkowe

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka PrywatnościOpt. Out. Uczestnik Privacy Shield.

Dalsze informacje dotyczące Danych Osobowych

 • Powiadomienia „Push”

Niniejszy Serwis Internetowy może wysyłać do Użytkownika powiadomienia typu „Push”

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają zapewnione prawa związane z przetwarzaniem ich Danych Osobowych przez Właściciela.

Przede wszystkim Użytkownicy mają prawo do:

 • Wycofania zgody w każdej chwili. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Odmowy przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo nie zgodzić się na przetwarzanie ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji poniżej.
 • Dostępu do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikacji oraz ubiegania się o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych i żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
  Ograniczenia przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy, w pewnych okolicznościach, mają prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku, Właściciel nie będzie przetwarzał Danych Osobowych Użytkownika w żadnym innym celu niż przechowywanie Danych.
  Usuń lub w inny sposób usuń swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, uzyskać usunięcie swoich danych od Właściciela.
 • Skasowania lub w inny sposób usunięcia swoich Danych Osobowych. Użytkownicy mają, w pewnych okolicznościach, prawo do żądania usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
  Odbioru swoich danych oraz przekazania ich innemu Administratorowi Danych. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do swobodnego przekazania ich innemu Administratorowi Danych. Ten zapis ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są automatycznie oraz, że przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie umowy, której jest stroną, lub na podstawie jego zobowiązań przed-umownych.
 • Złożenia skargi. Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony Danych.

Szczegóły dotyczące prawa do odmowy przetwarzania Danych

W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej nadanej Właścicielowi lub w celach związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Właściciela, Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody przetwarzanie Danych. Zanim to nastąpi Użytkownicy muszą uzasadnić przyczynę odmowy przetwarzania Danych.

Użytkownicy nie muszą uzasadniać odmowy na przetwarzanie ich Danych Osobowych, jeśli cel przetwarzania związany jest z działaniami marketingowymi. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Jak dochodzić posiadanych praw?

Wszelkie zapytania związane z dochodzeniem praw Użytkownika można kierować do Właściciela przez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Odpowiedzi na zapytania będą realizowane przez Właściciela bezpłatnie oraz tak szybko, jak to możliwe i nie później niż przed upływem jednego miesiąca.

Polityka Cookies

Niniejszy Serwis Internetowy używa plików Cookie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z Polityką Cookies.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu Danych

Powództwo sądowe

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane przez Właściciela do działań prawnych w Sądzie lub na poszczególnych etapach prowadzących do działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego lub związanych z nim Usług.
Użytkownik oświadcza, że wie, iż Właściciel na żądanie organów publicznych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika.

Logi systemowe i konserwacja

Do celów obsługi oraz konserwacji, niniejszy Serwis Internetowy oraz serwisy zewnętrzne mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszym Serwisem Internetowym (tzw. logi systemowe). W tym celu używane są inne Dane Osobowe Użytkownika (takie jak Adres IP).

Informacje nieuwzględnione w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności

Na prośbę Użytkownika Właściciel udziela szczegółowych informacji związanych z gromadzeniem oraz przetwarzaniem Danych Osobowych. Informacje kontaktowe odnaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Czy funkcja „Do Not Truck” („Bez śledzenia” dla Chrome, „Śledzenie” dla
Firefox) jest obsługiwana?

Niniejszy Serwis Internetowy nie obsługuje funkcji „Śledzenie” („Do Not Truck”). By stwierdzić, czy którykolwiek z serwisów zewnętrznych obsługuje funkcję „Do Not Truck”, należy zapoznać się z dokumentem Polityka Prywatności tych podmiotów.

Polityka Prywatności – zmiany treści niniejszego dokumentu

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach na niniejszej stronie internetowej lub w miarę możliwości w niniejszym Serwisie Internetowym. Informacje zostaną przekazane Użytkownikom przez Właściciela w formie możliwej z technicznego i prawnego punktu widzenia. Użytkownik jest zachęcany do regularnego odwiedzania niniejszej strony internetowej mając na uwadze ostatnią aktualizację dokumentu, która opublikowana jest na dole strony.

Właściciel postara się o uzyskanie nowej zgody Użytkownika w przypadku, gdy wprowadzone zmiany obejmą procedury przetwarzania Danych, do realizacji, których niezbędna jest zgoda Użytkownika.

Definicje i podstawy prawne

Dane Osobowe (Dane)

Każda informacja, która pośrednio lub bezpośrednio w połączeniu z inną informacją, uwzględniając numer PESEL, pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

Dane Użytkowe

Informacje zebrane automatycznie przez Serwis Internetowy (lub podmiot zewnętrzny współpracujący z Właścicielem), mogą zawierać: adres IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy serwisu, adres URL (Uniform Resource Identifier), czas oraz metodę złożenia zapytania zgłoszonego na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na rezultat odpowiedzi (wynik pomyślny, błąd etc.), kraj pochodzenia, cechy wyszukiwarki oraz systemu operacyjnego Użytkownika serwisu, długość czasu spędzonego podczas każdej wizyty (tj., czas spędzony na każdej stronie podczas obsługi Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące korzystania z Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także innych parametrów systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika serwisu.

Użytkownik serwisu

Osoba korzystająca z serwisu, która, o ile nie ustalono inaczej, jest osobą, która jest Podmiotem Danych.

Podmiot Danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Przetwarzanie Danych (Inspektor Ochrony Danych)

Jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inne ciało, które przetwarza Dane Osobowe w imieniu Właściciela serwisu, jak opisano w dokumencie Polityki Prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel serwisu)

Jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inne ciało, która sama lub zespołowo określiła cele oraz metody przetwarzania Danych Osobowych, włączając w to środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z Serwisu Internetowego. Administrator danych, o ile nie ustalono inaczej, jest Właścicielem serwisu.

Serwis Internetowy (lub Aplikacja)

Metody za pośrednictwem, których Dane Osobowe Użytkowników serwisu są gromadzone oraz przetwarzane.

Una Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies (Ciasteczka)

Niewielkie pliki danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika serwisu.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do tego Serwisu Internetowego, o ile nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vVTVTVTVv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~